Телефон за информация и връзка :
0879 48 58 00  -  Росица Стоицова
E-mail :   horopriizvora@abv.bg

Банкова сметка:
"ТК РОСИЦА" ЕООД
ЦКБ АД Клон Пазарджик
IBAN:  BG55 CECB 9790 10E4 203400
BIC:     CEC BB GSF

ВАЖНО !!!
В платежното нареждане моля впишете вашето населено място, име на групата, брой участници на фестивала, брой участници на вечерята.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ :
На 6 юли 2019 г. е организирана вечеря в атрактивния фолклорен ресторант  "РОДОПСКО  СЕЛО" - куверт 20 лева. Точната бройка на желаещите за вечерята обявете в заявката за участие и преведете сумата за куверта заедно с таксата за участие.